Bravo Drive App

Bravo Drive App is a part of the Interactive Art, “Bravo Drive,” which is a corroborative project developed by Open Plan Collective [Tuang T and Jonathan Fletcher Moore] from the original artwork of Miller Klitsner with the same name. The developed Bravo Drive is shown in the one-night-only interactive experience art event called “Autobodies andContinue reading “Bravo Drive App”

The Living Room – ณ ขณะที่อยากบอก

‘Living Room : ณ ขณะที่อยากบอก’ เป็นนิทรรศการศิลปะInteractive(ศิลปะปฏิสัมพันธ์) ที่ซ่อนกลไกการทำงานใหม่จากจินตนาการและแรงบันดาลใจของศิลปินต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนต่อสิ่งของลงในของเก่ามือสองต่างๆในบ้าน แต่ทิ้งเรื่องราวปลายเปิดให้ผู้ชมได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการสานต่อเรื่องราวในแบบฉบับของตนเอง นิทรรศการนี้พูดถึงเรื่องราวในมุมของวัตถุที่มองกลับมายังมนุษย์และมุมมองของบุคคลที่สามที่มองการมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของวัตถุและคน รวมทั้งความขัดแย้งของความเก่าและใหม่, มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นนัยยะที่แอบซ่อนอยู่ภายในกายภาพที่ดูธรรมดาของแต่ละชิ้นงาน Living Room : At the Moment of Living, an interactive installation art exhibition, shows old goods with hidden stories behind them. These pieces of furniture and other household goods have had new functions added to them, inspired by human usage behaviors but expressedContinue reading “The Living Room – ณ ขณะที่อยากบอก”