Bravo Drive App

Bravo Drive App is a part of the Interactive Art, “Bravo Drive,” which is a corroborative project developed by Open Plan Collective [Tuang T and Jonathan Fletcher Moore] from the original artwork of Miller Klitsner with the same name. The developed Bravo Drive is shown in the one-night-only interactive experience art event called “Autobodies andContinue reading “Bravo Drive App”

The Living Room – ณ ขณะที่อยากบอก

ALL RIGHTS FROM THE SONG GO TO THE OFFICIAL ARTIST OR ITS OWNER.เพลงประกอบ : เพื่อคุณ โดย รวงทอง ทองลั่นทม ‘Living Room : ณ ขณะที่อยากบอก’ เป็นนิทรรศการศิลปะInteractive(ศิลปะปฏิสัมพันธ์) ที่ซ่อนกลไกการทำงานใหม่จากจินตนาการและแรงบันดาลใจของศิลปินต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนต่อสิ่งของลงในของเก่ามือสองต่างๆในบ้าน แต่ทิ้งเรื่องราวปลายเปิดให้ผู้ชมได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการสานต่อเรื่องราวในแบบฉบับของตนเอง นิทรรศการนี้พูดถึงเรื่องราวในมุมของวัตถุที่มองกลับมายังมนุษย์และมุมมองของบุคคลที่สามที่มองการมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของวัตถุและคน รวมทั้งความขัดแย้งของความเก่าและใหม่, มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นนัยยะที่แอบซ่อนอยู่ภายในกายภาพที่ดูธรรมดาของแต่ละชิ้นงาน Living Room : At the Moment of Living, an interactive installation art exhibition, shows old goods with hidden stories behind them. These pieces of furnitureContinue reading “The Living Room – ณ ขณะที่อยากบอก”